โรงเรียนผาแดงวิทยาคมรับการประเมินการเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนจากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพน้ำดุก