นายปรเมศ ดีบุญโน
ครู

ตำหน่ง : ครูชำนาญการพิเศษ

กลุ่มสารฯ : สุขศึกษาและพลศึกษาฯ

ครูประจำชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

นายวัชราภัทร ภักดี
ครู

ตำหน่ง : ครูชำนาญการพิเศษ 

กลุ่มสาระฯ ศิลปะ

วิชาเอกดนตรี

ครูประจำชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5

นายสมนึก พรรณขาม
ครู

ตำหน่ง : ครูชำนาญการพิเศษ 

กลุ่มสาระฯ ภาษาไทย

วิชาเอกภาษาไทย

ครูประจำชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5

นางสุทัศน์ กลิ่นหอม
ครู

ตำหน่ง : ครูชำนาญการ

กลุ่มสาระฯ : ภาษาต่างประเทศ

วิชาเอกภาษาอังกฤษ

ครูประจำประชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

นายวสันต์ ธงอาสา
ครู

ตำหน่ง : ครูชำนาญการพิเศษ

กลุ่มสาระฯ : คณิตศาสตร์

ครูประจำประชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

นางสาวสุกัญญา สีมา
ครู

ตำหน่ง : ครูชำนาญการพิเศษ

กลุ่มสาระฯ : ภาษาไทย

ครูประจำประชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

นางศิรินันท์ ปัญติ
ครู

ตำหน่ง : ครูชำนาญการพิเศษ

กลุ่มสาระฯ : คณิตศาสตร์

ครูประจำประชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

นางสาวเดือนเพ็ญ ราชอาจ
ครู

ตำหน่ง : ครูชำนาญการพิเศษ

กลุ่มสาระฯ : ภาษาต่างประเทศ

วิชาเอกภาษาอังกฤษ

ครูประจำประชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

นางสาวศิรินทร์พร พรหมสิทธิมาตย์
ครู

ตำหน่ง : ครูคศ.1

กลุ่มสาระฯ : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

วิชาเอก ชีววิทยาประยุกต์

ครูประจำประชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

นางสาวลัดดาวัลย์ พุ่มพวง
ครู

ตำหน่ง : ครูผู้ช่วย

กลุ่มสาระฯ : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

วิชาเอกวิทยาศาสตร์ทั่วไป

ครูประจำประชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

นายคมสัน ก้อนเพชร
ครู

ตำหน่ง : ครูผู้ช่วย

กลุ่มสาระฯ : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

วิชาเอกเคมี

ครูประจำประชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

นางวรรณภา พรรณขาม
ครู

ตำหน่ง : พนักงานราชการ

กลุ่มสาระฯ : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

วิชาเอกวิทยาการคอมพิวเตอร์

ครูประจำประชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

นางสาวสุทิษา พลูศรี
ครู

ตำหน่ง : พนักงานราชการ

กลุ่มสาระฯ : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

วิชาเอกฟิสิกส์

ครูประจำประชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5

นางสาวอรวรรยา มารอด
ครู

ตำหน่ง : พนักงานราชการ

กลุ่มสาระฯ : คณิตศาสตร์

วิชาเอกคณิตศาสตร์

ครูประจำประชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

นางสาวกนกวรรณ โสภาวาง
ธุรการ

ตำหน่ง : ธุรการ

 

นายทวีศักดิ์ คำมา
นักการภารโรง

ตำหน่ง : นักการภารโรง

 

Message us