นายสมนึก พรรณขาม
ครู

ตำหน่ง : ครูชำนาญการพิเศษ 

กลุ่มสาระฯ ภาษาไทย

วิชาเอกภาษาไทย

ครูประจำชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

นายวสันต์ ธงอาสา
ครู

ตำหน่ง : ครูชำนาญการพิเศษ

กลุ่มสาระฯ : คณิตศาสตร์

ครูประจำประชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

นางสาวสุกัญญา สีมา
ครู

ตำหน่ง : ครูชำนาญการพิเศษ

กลุ่มสาระฯ : ภาษาไทย

ครูประจำประชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

นางศิรินันท์ ปัญติ
ครู

ตำหน่ง : ครูชำนาญการพิเศษ

กลุ่มสาระฯ : คณิตศาสตร์

ครูประจำประชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5

นางสาวเดือนเพ็ญ ราชอาจ
ครู

ตำหน่ง : ครูชำนาญการพิเศษ

กลุ่มสาระฯ : ภาษาต่างประเทศ

วิชาเอกภาษาอังกฤษ

ครูประจำประชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

นางสาวศิรินทร์พร พรหมสิทธิมาตย์
ครู

ตำหน่ง : ครู

กลุ่มสาระฯ : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

วิชาเอก ชีววิทยาประยุกต์

ครูประจำประชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

นายนิเวศน์ อนุวงษ์
ครู

ตำหน่ง : ครู

กลุ่มสาระฯ : ศิลปะ

วิชาเอกดนตรีศึกษา(ดนตรีสากล)

ครูประจำประชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

นายภัทรพล พิมพา
ครู

ตำหน่ง : ครู

กลุ่มสาระฯ : สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

วิชาเอกสังคมศึกษา

ครูประจำประชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5

นางสาวลัดดาวัลย์ พุ่มพวง
ครู

ตำหน่ง : ครูผู้ช่วย

กลุ่มสาระฯ : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

วิชาเอกวิทยาศาสตร์ทั่วไป

ครูประจำประชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

นายคมสัน ก้อนเพชร
ครู

ตำหน่ง : ครูผู้ช่วย

กลุ่มสาระฯ : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

วิชาเอกเคมี

ครูประจำประชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

นาย ยุทธนา ผิวผ่อง
ครู

ตำหน่ง : ครู

กลุ่มสาระฯ : สุขศึกษา พลศึกษา

วิชาเอกพลศึกษา

ครูประจำประชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

นางสาวกนกวรรณ โสภาวาง
ธุรการ

ตำหน่ง : ธุรการ

 

นายทวีศักดิ์ คำมา
นักการภารโรง

ตำหน่ง : นักการภารโรง

 

Message us