บุคลากรในสถานศึกษา

นายปรเมศ ดีบุญโน
ครู

ตำหน่ง : ครูชำนาญการพิเศษ

กลุ่มสารฯ : พละศึกษาฯ

ครูประจำชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

นายวัชราภัทร ภักดี
ครู

ตำหน่ง : ครูชำนาญการพิเศษ 

กลุ่มสาระฯ ศิลปะ

วิชาเอกดนตรี

ครูประจำชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

นายสมนึก พรรณขาม
ครู

ตำหน่ง : ครูชำนาญการพิเศษ 

กลุ่มสาระฯ ภาษาไทย

วิชาเอกภาษาไทย

ครูประจำชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

นางสุทัศน์ กลิ่นหอม
ครู

ตำหน่ง : ครูชำนาญการพิเศษ

กลุ่มสาระฯ : ภาษาต่างประเทศ

วิชาเอกภาษาอังกฤษ

ครูประจำประชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5

นายวสันต์ ธงอาสา
ครู

ตำหน่ง : ครูชำนาญการพิเศษ

สาระฯ : คณิตศาสตร์

ครูประจำประชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

นางสาวสุกัญญา สีมา
ครู

ตำหน่ง : ครูชำนาญการพิเศษ

สาระฯ : ภาษาไทย

ครูประจำประชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

นางศิรินันท์ ปัญติ
ครู

ตำหน่ง : ครูชำนาญการพิเศษ

สาระฯ : คณิตศาสตร์

ครูประจำประชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

นางสาวเดือนเพ็ญ ราชอาจ
ครู

ตำหน่ง : ครูชำนาญการพิเศษ

สาระฯ : ภาษาต่างประเทศ

วิชาเอกภาษาอังกฤษ

ครูประจำประชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

นายวุฒิชัย อุ่มพิมพ์
ครู

ตำหน่ง : คศ.1

สาระฯ : สังคมศึกษา

วิชาเอกสังคมศึกษา

ครูประจำประชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

นางสาวศิรินทร์พร พรหมสิทธิมาตย์
ครู

ตำหน่ง : ครูคศ.1

สาระฯ : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

วิชาเอก ชีววิทยาประยุกต์

ครูประจำประชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

นางสาวลัดดาวัลย์ พุ่มพวง
ครู

ตำหน่ง : ครูผู้ช่วย

สาระฯ : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

วิชาเอกวิทยาศาสตร์ทั่วไป

ครูประจำประชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

นายคมสัน ก้อนเพชร
ครู

ตำหน่ง : ครูผู้ช่วย

สาระฯ : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

วิชาเอกเคมี

ครูประจำประชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5

นางวรรณภา พรรณขาม
ครู

ตำหน่ง : พนักงานราชการ

สาระฯ : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

วิชาเอกวิทยาการคอมพิวเตอร์

ครูประจำประชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

นางสาวทิพย์กมล ผลไพบูลย์
ครู

ตำหน่ง : พนักงานราชการ

สาระฯ : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

วิชาเอกฟิสิกส์

ครูประจำประชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

นางสาวกนกวรรณ โสภาวาง
ธุรการ

ตำหน่ง : ธุรการ

 

นายทวีศักดิ์ คำมา
นักการภารโรง

ตำหน่ง : นักการภารโรง