นายไกร แรงงาน
ประธานกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
จ่าเอกวิชชา ฉัตรวิโรจน์
ผู้ทรงคุณวุฒิ
นายบรรจง ทองเวียง
ผู้แทนองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น
พระสุลโภ
ผู้แทนองค์กรศาสนา
นางวิสัย สุดจำลอง
ผู้แทนผู้ปกครอง
นางสาววิภารัตน์ ศรีบุญไทย
ผู้แทนศิษย์เก่า
นายไสว คำมา
ผู้แทนองค์กรชุมชน
นางสุทัศน์ กลิ่นหอม
ผู้แทนครู
นางน้ำผึ้ง จันเจริญ
กรรมการและเลขานุการ
Message us